contactez-nous au 03/203.44.00 ou administratie@vsbb.be

Vereniging Stellingbouw Bedrijven in België

Fédération des Entreprises de Montage d’Echafaudages de Belgique.

Contacteer ons

VSBB – Nancy Leyman
Theodoor van Rijswijckplaats 7 bus 2
2000 Antwerpen

Tel:  03/203.44.00
Fax: 03/232.79.37

E-mail: administratie@vsbb.be

contact pagina

Ontstaan van onze “Code van Goede Praktijk Stellingbouw”

Werken met stellingen is werken op hoogte, vaak in risicovolle omstandigheden. Enerzijds is de voornaamste risicofactor voor personen betrokken bij de bouw en het gebruik van stellingen, valgevaar. Anderzijds kan het onvakkundig bouwen van een stelling een ernstig risico betekenen voor de omgeving als geheel. Zowel persoonlijke letsels als materiële schade zijn in de eerste plaats op menselijk vlak ongewenst en op economisch vlak louter verspilling van middelen en tijd. Daarom is het meer dan logisch dat er alles wordt aan gedaan om risico’s verbonden aan deze activiteit te beperken, waar mogelijk uit te sluiten.
Dit betekent echter niet dat er voor 2005 aan veiligheid geen aandacht werd besteed. Vooral in de industrie kent men reeds lang daarvoor een stringent veiligheidsbeleid. Met het van kracht worden van het besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte – KB van 31.08.2005 – is de regelgeving inzake eisen gesteld aan veilig werken met en op stellingen in een volledig nieuw perspectief terechtgekomen.

De implementatie van het nieuwe KB van 31.08.205 is pas begin 2007 goed van start gegaan. De periode 09-2005 tot 01- 2007 werd gekenmerkt door enorm veel vragen, verschil in interpretatie, geen of onduidelijke afspraken en vooral discussie omtrent de concrete invulling van het nieuwe KB.

Het feit dat enerzijds de stellingbouwbedrijven en anderzijds de gebruikers niet of nauwelijks werden betrokken bij de omzetting van de sociale EU richtlijn 2001/45 in een KB van 31.08.2005, ligt naar onze mening hieraan ten grondslag.

Op 06.12.2006 werd op initiatief van de VSBB-FEMEB een infosessie rond het KB van 31/08/2005 – werken op hoogte – stellingbouw georganiseerd, waarbij alle betrokken partijen, waaronder klanten, de Federale  Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), controle-instanties, werden uitgenodigd en ruim aanwezig waree.

Tijdens deze sessie werd door de VSBB-FEMEB een “Code van Goede Praktijk Stellingbouw” voorgesteld, bedoeld als praktische aanvulling op de doelstellingen geformuleerd in het besluit.

Deze Code van Goede Praktijk Stellingbouw (CvGPS) werd door de VSBB-FEMEB in overleg en samen met de FOD WASO, Confederatie Bouw, N.A.V.B. en afgevaardigden van diverse beroepsfederaties, tijdens de periode 05.2006 tot 02.2009, grondig besproken, gewikt en gewogen. Begin 2009 werd er door de VSBB-FEMEB een technische commissie samengesteld, met dit document als resultaat.  Dit document wordt door de leden van de VSBB-FEMEB als leidraad gebruikt.

VSBB-FEMEB – Vereniging van StellingbouwBedrijven België